شناسه

- شبکه پرداخت شناسه

  • دستگاه های کارتخوان
  • دستگاه خودپرداز
  • اینترنت بانک
  • موبایل بانک
  • کد های دستوری ussd
  • تلفن بانک